تعرفه میزبانی ابری لینوکس

بسته برنز نقره طلا پلاتينيوم تيتانيوم تيتانيوم معمولی پالادیوم پالادیوم معمولی ويژه نامحدود
دیسک NVME 100MB 200MB 500MB 1GB 2GB - 5GB - نامحدود
دیسک معمولی - - - - - 2GB - 5GB نامحدود
پهناي باند نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
آدرس email نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
زيردامنه نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
حساب ftp نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
فضاي Backup 100MB 200MB 500MB 1GB 2GB 2GB 5GB 5GB نامحدود
تعرفه ساليانه 199.000 299.000 499.000 699.000 999.000 299.000 1499.000 499.000 3999.000
سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش