دامنه‌های ملی

پسوند .ir

این نوع پسوند دامنه و کلیه سطوح مختلف آن مخصوص دامنه ملی کشور ایران است و یکی از مطمئن ترین پسوندهای موجود می باشد .