دامنه‌های فارسی

ثبت نام دامنه فارسی
از این پس شما میتوانید از طریق فن افزار رایانه اقدام به ثبت دامنه‌های فارسی با پسوندهای com و net نمایید. این دامنه ها بصورت زیر ثبت میشوند: www.نام دامنه شما.com بطور مثال www.گوگل.com شما میتوانید این نوع دامنه ها را بر روی سایت فعلی خود نیز Park یا Alias نمایید، بصورتی که هر دو نام دامنه یک سایت را برای کاربر نمایش دهد. پیشنهاد میکنیم قبل از دیگران نام دامنه فارسی خود را به ثبت برسانید.